JAA

Oikeusministeriön rahoittama Sokerideittailu -selvitystyöhanke päättyy

Sokerideittailu-selvitystyöhanke on toteutettu elokuun 2021 – tammikuun 2023 aikana Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää sokerideittailua ilmiönä, kartoittaa sen esiintyvyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella, jakaa tietoa ilmiöstä sekä kehittää materiaalia puheeksi ottamiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet 13-29 -vuotiaat nuoret, vanhemmat ja nuoria kohtaavat ammattilaiset. Selvitystyön yhtenä tarkoituksena on ollut tehdä ilmiötä tunnetuksi ja antaa välineitä ilmiön tunnistamiseen.

Hankkeen aikana olemme saaneet valtavasti lisätietoa ilmiön esiintyvyydestä alueellamme, sekä nuorten ja ammattilaisten ajatuksista sokerideittailuun liittyen. Lämmin kiitos kaikille nuoria kohtaaville ammattilaisille työskentelyn aikana toimittamiemme materiaalien jakamisesta, koulutuksiin osallistumisesta ja ajatusten vaihdosta.

Selvitystyön aikana tehdyistä kyselyistä selvisi, että sokerideittailuilmiö on nuorille hyvinkin tuttu. Alaikäisistä, eli 13-17 -vuotiaista vastaajista 90% tiesi mitä sokerideittailu ja nuorista 20% kertoi heidän lähipiirissään olevan ihmisen, jolla on kokemusta sokerideittailusta. Alaikäisistä nuorista 70% kertoi nähneensä verkkoalustoille ja/tai sosiaalisenmedian alustoilla toimintaa, joka vaikuttaa sokerideittailulta.

Kyselyssä selvitettiin monivalintakysymyksenä, millä alustoilla nuoret ovat nähneet toimintaa, joka vaikuttaa sokerideittailulta. Eniten vastauksia sai nuorten suosiossa oleva sosiaalisenmedian kanava TikTok, jossa noin 90% kysymykseen vastaajista kertoi nähneensä ilmiöön liittyvää toimintaa. Lisäksi Instagram ja Snapchat näyttäytyivät nuorten vastausten mukaan alustoina, joissa sokerideittailua esiintyy. On myös tärkeää huomata, että vastauksia sai myös sokerideittailuun liittyvät sivustot, jotka ovat tarkoitettu yli 18-vuotiaille käyttäjille. Sokerideittailussa mukana olleista sugarbabyista vajaa puolet kertoivat lähteneensä mukaan deittailuun alaikäisenä.

Kyselyistä esiin nousseiden vastausten perusteella voidaan todeta, että ennaltaehkäisevän työn merkitys sokerideittailuun liittyvien haavoittavien kokemusten estämisessä on tärkeää ja ajankohtaista. Ennaltaehkäisevän työn elementtejä ovat seksuaali- ja turvataitokasvatus, turvallinen ja hyväksyvä yhteisö, mielenhyvinvoinnin tukeminen sekä nuoria kohtaavien aikuisten näkyminen sosiaalisessa mediassa. Ilmiön voidaan katsoa olevan normalisoitumassa, mikä on luontevaa, kun siihen törmätään arkisilla vuorovaikutusalustoilla. Puhuttaessa nuorelle sokerideittailusta on tärkeää, että ilmiötä ei glamourisoida vaan sen vaaroista ja haitoista puhutaan avoimesti ja suoraan. Keskusteluissa keskeisessä asemassa ovat itsensä suojaaminen, omat rajat ja arjen hyvinvoinnin eri osa-alueet. Jotta avoin ja dialoginen keskustelu on mahdollista, tulee vanhemmilla ja nuoria kohtaavilla ammattilaisilla olla ajantasainen ja todenmukainen tieto sokerideittailuilmiöstä, sekä siihen liittyvistä muista ilmiöistä, kuten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaaliväkivallasta ja vastikkeellisesta seksistä.

Sokerideittailu -selvitystyöhankkeesta tehty raportti ”Ainahan voi alkaa sugarbabyksi -mutta kannattaako? Katsaus sokerideittailu -ilmiöön ja sen esiintymiseen Pohjois-Pohjanmaan alueella” julkaistaan pian Vuolle Setlementin ja Vuolle Tyttöjen Talon nettisivuille.

Yhtenä hankkeen tavoitteista oli luoda materiaalia puheeksi ottamisen tukemiseen. Työskentelyn aikana syntyi esitteen muotoon luotu materiaali, jota voi tilata maksuttomasti. Tilaa esite.

Sokerideittailuilmiöön liittyvissä kysymyksissä voi myös jatkossa konsultoida Vuolle Tyttöjen Taloa.

← Takaisin