JAA

Suse ABC

Sukupuolisensitiivisyys on asia, jota on vaikea tiivistää ranskalaisin viivoin muutamaan luentodiaan. Sukupuolisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä jatkuvaa oman ajattelun ja sukupuolirooleihin liittyvien käsitysten tiedostamista, sekä omaa toimintaa ohjaavien arvojen ja asenteiden kriittistä tarkastelua.

Suomen Setlementtiliiton, Rovaniemen Tyttöjen Talon, Luotolan nuorten sekä Vuolteen Tyttöjen Talon ja Poikien Talon järjestämä Suse-ABC –koulutus Pikku-Syötteellä alkoi lempeillä teemaan johdattelevilla toiminnallisilla tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksilla marraskuisena perjantai-iltana. Noin neljänkymmenen hengen ryhmään mahtui nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöitä ympäri Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia.

Yksi sukupuolisensitiivisen työn tärkeimmistä elementeistä on arvostava kohtaaminen. Se muodostuu arvostuksesta, kunnioituksesta, kuuntelusta, empatiasta ja läsnäolosta. Ei-tietämisen tilan kautta ihminen saadaan kohdattua ilman ennakkokäsitystä. Ihmistä lähestytään avoimilla kysymyksillä ilman ennakkoluuloja ja odotuksia, esimerkiksi: ”Mitä sinä haluat kertoa itsestäsi? Miten minä voin parhaiten auttaa sinua?” Ahtaiden sukupuoliroolien ja ennakko-oletusten lisäksi myös erilaisten diagnoosien, meille tapahtuneiden asioiden, kulttuurin ja muiden meitä määrittävien tekijöiden takia todellinen itsemme, kykymme ja potentiaalimme ovat voineet jäädä pimentoon itseltämme ja muilta.

Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään tunnistamaan ja kyseenalaistamaan mahdollisuuksia kaventavia sukupuolittuneita käytäntöjä sekä kannustamaan yksilöä löytämään omannäköinen tapa toteuttaa sukupuoltaan. Tätä kautta vahvistuvat mm. itsetunto ja terve minäkuva. Samoin luottamus elämään sekä tulevaisuuteen pääsee kasvamaan. Työn tärkein ajatus on, että jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Jokainen voi ilmaista sukupuoltaan omaa ainutlaatuisuuttaan kunnioittavalla tavalla ja toteuttaa mahdollisimman täydesti potentiaaliaan.

Koulutuksen lopuksi osallistujat piirsivät oman jalkansa paperiin, jolle kirjoitettiin seuraavia, uusia askeleita ja mahdollisia muutoskohteita omaan työhön liittyen. Askeleista muodostui kaunis polku, joka sanoituksineen vie varmasti jokaista koulutukseen osallistunutta eteenpäin omassa arjessaan ja työssään.

← Takaisin